วันที่ หมวดหมู่ รายการ
20 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
15 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาดใต้คลอง หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
15 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาวาส หมู่ที่ ๑ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
15 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเสงี่ยม แยกซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านบางสังตี ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
15 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ต่อเนื่อง)
15 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยญวน - หอยกาบ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
15 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรร พัฒนา ๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
15 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และอาคารอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก
29 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเชี่ยวเหลียง เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
28 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม-บ้านฝายท่า หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
28 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฐานะจิตร หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๔ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายคลองหลีกเชื่อมฝ่ายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ เชื่อมซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังพร้าว หมู่ที่ ๕ บ้านพรุข่า ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายท่าเทียบเรืออุทยานแหลมสน(บางเบน) หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest